Metrostav
Slovakia a.s.
CityPark Ružinov
Vstup pre dodávateľov   Mapa serveru   Metrostav ČR

O spoločnosti

História spoločnosti Metrostav Slovakia a.s.
História spoločnosti

Akciová spoločnosť Metrostav SK a.s. so sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26, je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Metrostav a.s. so sídlom v Prahe.

Je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel: Sa, vložka č. 1439/B vznikla podpisom zmluvy o zlúčení z 13.9.2004, kedy zanikli spoločnosti: Pozemné staviteľstvo Nitra a.s. /IČO 34106863/, NitraCont a.s. /IČO 31415903/ a PS-Stavomontáže Nitra a.s. /IČO 34139222/ a zlúčili sa so spoločnosťou Metrostav Slovakia a.s. Tá sa od 1.10.2004 stala ich právnym nástupcom. Prebrala všetky ich práva, záväzky i majetok.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia jediného akcionára Metrostav a.s. formou notárskej zápisnice č.N361/2004, NZ73290/2004 zo dňa 4.10.2004 bolo zmenené meno spoločnosti Metrostav Slovakia a.s. na Metrostav SK a.s. (IČO: 35 721 278, IČ DPH: SK2020250243, Bankové spojenie: VÚB a.s.- pobočka BA, Číslo účtu: 27508-162/0200)

Spoločnosť Metrostav SK a.s. založila ako jediný zakladateľ obchodnú spoločnosť Metrostav Slovakia a.s.. Metrostav Slovakia a.s. vznikla 1. mája 2013 vložením časti podniku Metrostav SK a.s. ako nepeňažného vkladu do základného imania Metrostav Slovakia a.s.. Novo vzniknutá spoločnosť tak vstúpila do právneho postavenia Metrostav SK a.s. a je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka 5753/B. Spoločnosť vykonáva naďalej svoju činnosť bez zmeny adresy sídla pod novým IČO (IČO 47 144 190).

Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav Slovakia, člen Metrostav a.s.