Metrostav
Slovakia a.s.
CityPark Ružinov
Vstup pre dodávateľov   Mapa serveru   Metrostav ČR

O spoločnosti

Informácie o cezhraničnom zlúčení

Oznámenie o cezhraničnom zlúčení

podľa § 69aa ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Vážení,

dovoľte oznámiť Vám nasledovné skutočnosti:

  1. Metrostav SK a.s., so sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, Slovenská republika, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa slovenského práva, IČO 357 212 78, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1439/B (ďalej len „MTS SK a.s.“), ako zanikajúca spoločnosť, pripravuje cezhraničné zlúčenie s Metrostav a.s., so sídlom Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, Česká republika, akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa českého práva, IČO 00014915, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 758 (ďalej len „MTS a.s.“), ktorá zároveň bude nástupnickou spoločnosťou. V dôsledku tohto cezhraničného zlúčenia premiestni svoje sídlo mimo územia Slovenskej republiky do sídla nástupníckej spoločnosti MTS a.s.
  2. MTS a.s. ako nástupnícka spoločnosť je zriadená a existujúca ako akciová spoločnosť podľa práva Českej republiky, najmä ustanovení §154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákonník v znení neskorších predpisov.
  3. Riadne účtovné závierky zúčastnených spoločností sú ako súčasť tohto oznámenia prístupné nasledovne:

    MTS SK a.s. - 2009, 2010, 2011
    MTS a.s. - 2009, 2010, 2011
  4. Osvedčenie o cezhraničnom zlúčení po jeho preskúmaní bude vydávať notár: Mgr. Marian Kováč, notársky úrad Zámocká 6, 811 01 Bratislava, tel.: 421-2-54431771, e-mail: marian.kovac@notar.sk

v Bratislave, dňa 1.3.2013

Metrostav SK a.s.

Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav Slovakia, člen Metrostav a.s.