Metrostav
Slovakia a.s.
CityPark Ružinov
Vstup pre dodávateľov   Mapa serveru   Metrostav ČR

O spoločnosti

Profil spoločnosti


Profil spoločnosti
Sme mladá stavebná spoločnosť 21. storočia a sme ako doba, do ktorej sme vznikli. Dynamika a energia sú atribúty našej práce i našich stavieb. Moderné technológie, nové materiály, netradičné tvary, výrazné farby. Funkčnosť a nadštandard, estetika a kvalita. Rôznorodosť a fantázia proti monotónnosti a stereotypu. Prvky najmodernejšej európskej architektúry prenesené do každodennej reality slovenských miest.

Podnikateľský priestor
Akciová spoločnosť Metrostav Slovakia a.s. pôsobí na tuzemskom trhu ako dcérska spoločnosť českého Metrostavu v rámci Skupiny DDM Group. Svojimi aktivitami významne dopĺňa široký podnikateľský záber celej skupiny a v nemalej miere pomáha podporiť jej renomé ako spoločenstva európskeho formátu.

Jej obchodný a realizačný priestor je definovaný komplexnou realizáciou stavebnej zákazky v segmente pozemného staviteľstva. Špecializuje sa na projekty občianskej, bytovej a priemyselnej výstavby a rekonštrukčných úprav objektov, zabezpečuje aj kompletnú realizáciu stavebnej zákazky spolu s projektovou prípravou a prípravou inžinierskej činnosti.

Od svojho vzniku zrealizovala spoločnosť viac ako tridsiatku stavieb a neustále prispieva významným dielom k stavebnému rozmachu všetkých regiónov Slovenska. Neraz preukázala schopnosť splniť náročné požiadavky súkromného, verejného i štátneho investora. Vďaka možnosti spolupráce v rámci skupiny DDM Group a podpore zo strany ostatných jej členov i vďaka dobrým obchodným vzťahom s inými stavebnými spoločnosťami sa púšťa aj do rozsiahlych a technologicky náročných projektov korešpondujúcich s požiadavkami moderných staviteľských trendov.

Spôsob riadenia
Spoločnosť je vybudovaná na moderných princípoch organizácie a koordinácie výstavby. Programovo uplatňuje systém riadenia stavebnej zákazky prostredníctvom samostatne fungujúcich projektových tímov. Okrem spolupráce s externým partnerom využíva kapacity vlastných výrobných stredísk. Projektová forma riadenia zákazky vytvára možnosť efektívne a operatívne organizovať a plánovať stavebné výkony v čo najkratšom čase a optimalizovať nákladovosť na zákazke. Neustále zdokonaľovanie tohto systému riadenia výroby je jednou z jej strategických priorít.

Vysoký štandard poskytovaných služieb si udržiava spoločnosť použitím najmodernejších výrobných technológií a zabezpečovaním vysokej kvality poskytovaných služieb. Podnikateľská činnosť sa riadi princípmi ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci i princípom etiky podnikania. V roku 2006 sa Metrostav Slovakia a.s. zaradil do málopočetnej skupiny stavebných spoločností, ktoré sú držiteľmi všetkých troch certifikátov manažérskych systémov – QMS, EMS a SMS. Integrovaný systém riadenia podľa ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 je zavedený a implementovaný do komplexného systému riadenia spoločnosti. Predstavuje funkčný nástroj riadenia a prevencie rizík pri všetkých vykonávaných činnostiach. Dodržiavanie podmienok stanovených normami týchto systémov je nevyhnutnou podmienkou úspechu a konkurencieschopnosti v podmienkach súčasného podnikateľského trhu a je garanciou pokračovania nastúpeného trendu spoločnosti a jeho príslušnosti k moderným stavebným spoločnostiam európskeho formátu.

Ocenenie práce
Metrostav Slovakia a.s. sa presadil ako skúsený realizátor stavebného diela, čo potvrdila aj medzinárodná odborná porota celoštátnej súťaže Stavba roka rozhodnutím udeliť spoločnosti cenu Bytový dom roka 2006 za projekt Polyfunkčný bytový komplex Boria a po druhý raz cenu v tej istej kategórii za realizáciu Polyfunkčného bytového domu Dominant v 2008. Oba bratislavské projekty presvedčili svojím architektonickým stvárnením, použitím najmodernejších technológií a kvalitou odvedenej práce. Nemenej si spoločnosť váži ocenenie zo strany Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. V súťaži „Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2008“ získala za bytový dom v Nitre v kategórií bytové domy s úsporným riešením bytov 3. miesto. Multifunkčný komplex River Park bol v celoštátnej súťaži Stavba roka 2011 ocenený Cenou verejnosti 2011 ako najkrajšia stavba na Slovensku. Zároveň získal od odbornej poroty Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.

Vážime si seba aj svojich partnerov
Filozofia spoločnosti ja založená na rešpektovaní základných etických princípov smerom k externému i internému prostrediu, na konštruktívnom dialógu a korektných vzťahoch s obchodným partnerom.

Úspech je výsledkom každodennej práce všetkých zamestnancov spoločnosti a správna investícia do ľudského kapitálu je garanciou stabilného podnikateľského úspechu a prosperity v budúcnosti.

Profil spoločnosti
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav Slovakia, člen Metrostav a.s.