Metrostav
Slovakia a.s.
CityPark Ružinov
Vstup pre dodávateľov   Mapa serveru   Metrostav ČR

O spoločnosti

Základné informácieFiremná kultúra
Firemná kultúra

Firemná kultúra spoločnosti Metrostav Slovakia a.s. zahŕňa v sebe všeobecne uznávané a praxou overené pracovné hodnoty, zásady medziľudských vzťahov a etických princípov, či už smerom do vnútra firmy, alebo orientované k odbornej či širokej verejnosti. Jej súčasťou sú aj symboly a hlavné krédo spoločnosti.

1. Základné hodnoty
 • Profesionalita
  Profesionalitu vnímame ako kvalitnú a efektívnu odbornú činnosť, vychádzajúcu z princípov nášho neustáleho všestranného vzdelávania sa a zdravej súťaživosti. To všetko pri rešpektovaní zákonov, dodržiavaní zásad bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia.
 • Dôveryhodnosť
  Každodenným upevňovaním našej firemnej dôveryhodnosti chceme byť spoločnosťou silnou, úspešnou, odborne rešpektovanou, trvalo spoľahlivou a čestnou. Preto vždy konáme v súlade s etickými normami, zodpovedne a včas plníme svoje povinnosti, dodržujeme pracovnú a občiansku disciplínu.
 • Stabilita
  Rozvoj firmy a jej dlhodobú stabilitu staviame na našej profesionalite a dôveryhodnosti. Ako plnohodnotný člen medzinárodnej skupiny špičkových stavebných spoločností DDM Group uplatňujeme v spolupráci s partnermi synergiu a riadenie zodpovedajúce štandardom Európskej únie. Pôsobenie v tejto skupine nás zaväzuje k trvalému rastu produktivity, rentability, vysokej kvality a profesionality všetkých pracovných výkonov. Opierame sa o skúsenosti materskej firmy a máme úctu k výsledkom práce našich predchodcov. Využívame ich v praxi, obohacujeme o nové poznatky a priebežne odovzdávame novým spolupracovníkom, aby aj oni mohli v tejto firemnej tradícii úspešne pokračovať.
2. Základné symboly
 • Obchodný názov firmy
  Metrostav Slovakia a.s. je dcérskou spoločnosťou Metrostavu a.s. Pod názvom Metrostav Slovakia a.s. je zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej republiky.
 • Základné logo firmy

  Základné logo firmy
  Grafické stvárnenie, voľba písma a stredové obrazové vyjadrenie písmena „o“ zosobňujú firemnú stabilitu, profesionálnu orientáciu, duchovný a výrobný potenciál firiem skupiny Metrostav, medzi ktoré patrí i Metrostav Slovakia a.s. (Logo Metrostavu a.s. je registrované medzinárodne chránenou ochrannou známkou číslo 167515 Úřadu pro průmyslové vlastnictví, Praha)
 • Farby firmy

  červená/čierna/biela

  Uvedené tri farby sú popri základnom logu podstatou vizuálneho štýlu Metrostavu a.s., ktorým sa pri svojej prezentácii riadi i Metrostav Slovakia a.s. Červená farba symbolizuje energiu a prosperitu, čierna tradíciu a dlhodobú stabilitu, biela rozvojový potenciál spoločnosti.
 • Krédo firmy

  DODRŽÍME DANÉ SLOVO

  Tieto slová vyjadrujú v skratke základné firemné hodnoty Metrostavu Slovakia a.s.
3. Zásady vnútrofiremných vzťahov
 • Podpisom pracovnej zmluvy sme sa stali členmi pracovného tímu Metrostavu Slovakia a.s. Sme hrdí na svoju firmu. Správame sa k nej lojálne, chránime jej majetok a v praxi presadzujeme jej ciele a uznávané hodnoty. Záleží nám na jej úspešnom rozvoji a prosperite.
 • Aktívna a vždy profesionálna spolupráca medzi zamestnancami a firemnými útvarmi nám poskytuje možnosti a odvahu zodpovedne vyriešiť aj tie najnáročnejšie úlohy.
 • Jeden k druhému, nadriadený k podriadenému, ale i opačne, sa chováme korektne, s úctou a dôstojnosťou.
 • Máme právo na zodpovedajúcu mieru informácií týkajúcich sa cieľov a úloh celej spoločnosti, nášho útvaru, nás samých. Ak zastávame vedúce pozície, je pre nás prirodzenou povinnosťou poskytovať potrebné informácie svojim podriadeným.
 • Sme nositeľmi vysokej kvality práce. Preto sme nároční k sebe i k spolupracovníkom.
 • Zvyšujeme profesionalitu pracovných postupov, hľadáme netradičné, ale vždy racionálne riešenie nám zverených úloh.
 • Neustále sa vzdelávame a zdokonaľujeme, učíme sa jeden od druhého. Dávame pracovnú príležitosť mladým odborníkom, spolupôsobíme pri ich teoretickej a praktickej príprave.
 • Problémy neodkladáme, riešime ich. Nie však unáhlene a neuvážene.
 • Nepodceňujeme neformálne kontakty. Podporujú dobré vzájomné vzťahy, aktuálnu informovanosť, výkony i efektivitu práce.
 • Máme právo na neúmyselnú chybu. Uvedomujeme si však, že i toto právo má svoje hranice.
4. Zásady vzťahov s verejnosťou
 • Ako veľká a úspešná stavebná spoločnosť máme svoj diel morálnej zodpovednosti za rozvoj Slovenskej republiky, najmä oblastí, kde pracovne pôsobíme.
 • Uvedomujeme si, že kvalitná a zodpovedná práca bude vždy našou najlepšou vizitkou i najväčším prínosom pre verejnosť. Nehovorí za nás len dokončené dielo, ale aj spôsob, akým ho realizujeme.
 • Nadväzujeme seriózne kontakty s verejnosťou v miestach terajšej i budúcej pôsobnosti firmy. Každý prejavený záujem o Metrostav Slovakia a.s., hoci aj kritický, je pre nás impulzom k premýšľaniu, často i prvým krokom k novému obchodnému vzťahu.
 • Rešpektujeme právo každého jedinca, inštitúcie a organizácie na informácie o našej činnosti, ktorá sa ich bezprostredne dotýka. Obojstranná komunikácia im umožňuje lepšie pochopiť nevyhnutné dočasné obmedzenia spôsobené našou prácou a lepšie sa s nimi vyrovnať.
 • Na podnety, otázky a pripomienky zo strany verejnosti reagujeme ústretovo, kvalifikovane, v rámci daných právomocí a vždy s maximálnym pocitom zodpovednosti za našu firmu. V prípade záujmu médií konáme vždy po dohode s nadriadeným a tlačovým hovorcom spoločnosti.
 • V rámci uznávaných základných firemných hodnôt podporujeme vzdelanosť a fyzickú pripravenosť mladých ľudí, vybrané osobnosti a organizácie z oblastí vedy, techniky, kultúry i športu, nezabúdame ani na handicapovaných spoluobčanov.
 • Dôveryhodnosť firmy, jej vysoký kredit v očiach verejnosti budovali svojou prácou a konaním všetci jej predchodcovia. Úlohou každého zamestnanca Metrostavu Slovakia a.s. je v tejto činnosti naďalej úspešne pokračovať.
5. Zásady vzťahov s obchodnými partnermi
 • Bývalým, súčasným i budúcim zákazníkom venujeme trvalú pozornosť. Sú predpokladom našich možných budúcich úspechov.
 • Snažíme sa vždy splniť požiadavky obchodných partnerov na kvalitu a profesionalitu práce i termíny jej realizácie. To isté očakávame aj od našich dodávateľov.
 • Uvedomujeme si, že obchodný partner posudzuje dôveryhodnosť firmy nielen podľa výsledkov práce, ale i podľa správania sa jej zamestnancov, ich odborných vedomostí, skúseností a ústretovosti k jeho požiadavkám.
 • Preferujeme dlhodobú spoluprácu so serióznymi obchodnými partnermi. Nebránime sa otváraniu vzťahov s novými partnermi. Vieme, že postavenie jednotlivých subjektov na trhu nie je nemenné.
 • Pri osobnom kontakte s obchodnými partnermi zachovávame dôvernosť informácií a obchodného tajomstva.
 • K dodávateľom sa správame ako k rovnocenným partnerom. Spolupracujeme s nimi na základe pozitívnych referencií, podnikateľskej povesti, ich predností, kvality práce, výšky cien ponúkaných služieb, výrobkov a materiálov.
 • Neprijímame dary ani iné pozornosti, ktoré by mohli ovplyvniť náš odborný a obchodný úsudok.
 • Nepripustíme, aby akékoľvek rokovania vedené v mene firmy Metrostav Slovakia a.s. boli ovplyvnené osobnými záujmami.
 • Podnikateľskú činnosť vykonávame vždy v súlade s platnými zákonmi a etickými normami.
6. Zásady vzťahov k životnému prostrediu
 • Životné prostredie a jeho ochrana sú pre nás významnou firemnou prioritou.
 • Uvedomujeme si, že stavebná činnosť môže dočasne negatívne pôsobiť na prírodu a životné prostredie. Je našou povinnosťou konať tak, aby sme prírodu a životné prostredie narušovali čo najmenej a na čo najkratšiu dobu.
 • Podporujeme rozvoj a používanie takých technológií, materiálov a výrobkov, ktoré obmedzujú čerpanie a devastovanie prírodných zdrojov. Používame najnovšie technologické postupy, znižujeme množstvo odpadov, spotrebu pohonných hmôt a elektrickej energie.
 • Dbáme o čistotu ťažkej firemnej mechanizácie a dopravných prostriedkov. Pomáhame tak chrániť životné prostredie i zdravie ľudí.
 • Rešpektujeme hygienické normy hluku, vibrácií a emisií.
 • Šetríme vodou, usilujeme sa o zachovanie jej kvality, chránime zeleň na staveniskách a v ich okolí.
 • Dodržiavanie všetkých zásad vzťahov k životnému prostrediu vyžadujeme jeden od druhého, ale aj od dodávateľov, s ktorými spolupracujeme.
 • Zodpovedný prístup k životnému prostrediu je nepretržitý, nekončí sa ani po pracovnej dobe.
7. Zásady vzťahov k bezpečnej práci a ochrane zdravia
 • Uvedomujeme si, že zdravie nás a našich spolupracovníkov je najcennejšou hodnotou, ktorú máme.
 • Dokonalá znalosť a dôsledné dodržiavanie bezpečnostných predpisov, pracovných postupov a technologických pravidiel sú pre zamestnancov Metrostavu Slovakia a.s. každodenným príkazom.
 • Bezpečnostne označené a čisté pracovné oblečenie, stroje, nástroje i poriadok na pracovisku sú základnými predpokladmi ochrany pred možným úrazom.
 • Každý pracovný priestor má svoje nebezpečenstvo a riziká. Nepodceňujeme ich. Snažíme sa im predchádzať. Kým začneme pracovať, premýšľame, čo, kde, kedy a ako budeme robiť.
 • Maximálnu pozornosť venujeme hygiene, poriadku a čistote všade okolo nás.
 • Všetko, čo robíme pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia, bezpodmienečne vyžadujeme aj od spolupracovníkov a zamestnancov našich dodávateľov. V tomto smere nepripúšťame žiadne kompromisy.
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav Slovakia, člen Metrostav a.s.