Metrostav
Slovakia a.s.
CityPark Ružinov
Vstup pre dodávateľov   Mapa serveru   Metrostav ČR

O spoločnosti

Základné informácieKódex spoločnosti
Kódex spoločnosti Metrostav Slovakia a.s.

  • Trvalá úspešnosť firmy Metrostav Slovakia a.s. je naším hlavným cieľom.
  • Profesionalita, dôveryhodnosť a stabilita sú našimi základnými firemnými hodnotami.
  • Jeden k druhému sa chováme s úctou a dôstojnosťou.
  • Odborná kvalifikácia je našou osobnou i firemnou istotou.
  • Spokojnosť zákazníka je naším hlavným programom.
  • Sme nároční k sebe, k spolupracovníkom i k dodávateľom.
  • Majetok firmy Metrostav Slovakia a.s. udržujeme a strážime ako vlastný.
  • Na prírodu, bezpečnosť práce a ochranu zdravia nikdy nezabúdame.
  • Držíme dané slovo.

ETICKÝ KÓDEX SKUPINY METROSTAV

Etický kódex Skupiny Metrostav je záväzný dokument, ktorý vyjadruje mravné princípy Skupiny Metrostav. Stanovuje pravidlá správania a konania pre spoločnosti Skupiny, jej pracovníkov a spolupracovníkov.

Skupina Metrostav je podnikateľské zoskupenie právnických osôb (koncern) pôsobiaci v odbore stavebníctva. Tvorí ju riadiaca osoba Metrostav a.s. a ďalšie osoby ňou riadené, tak ako je popísané na internetových stránkach www.skupinametrostav.cz.

MORÁLNE PRINCÍPY SKUPINY METROSTAV

1) Vždy dbáme na dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky a krajín, v ktorých podnikateľsky pôsobíme alebo máme v úmysle pôsobiť.

Priebežne sledujeme a v praxi reagujeme na právny poriadok a etické normy krajín, v ktorých podnikateľsky pôsobíme alebo máme v úmysle pôsobiť. Príslušné zákony a pravidlá nielen rešpektujeme, ale ústretovo predchádzame podozreniam z akéhokoľvek ich porušovania.

2) Dôveryhodnosť, profesionalita a stabilita sú našimi základnými zdieľanými hodnotami.

Trvale sa usilujeme o vytváranie bezpečného, tvorivého a stabilného pracovného prostredia. Vždy konáme profesionálne a s najvyššou odbornou starostlivosťou. Vnútri aj navonok budujeme vzťahy založené na dôvere. Spolupracujeme s fyzickými a právnickými osobami, ktoré sú kvalifikované a dôveryhodné. Riadne účtujeme všetky ekonomické transakcie. Podávame pravdivé údaje o stave hospodárenia. Poctivo a včas odvádzame dane a platby na sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie a ďalšie povinné platby.

3) Spokojnosť zákazníka je naším hlavným cieľom, ale nikdy nie za cenu porušovania etických či právnych noriem.

Netolerujeme korupciu, úplatkárstvo ani nekalú súťaž. Priamo ani nepriamo neposkytujeme ani neprijímame žiadne platby či iné odmeny, ktoré by mali viesť ku konaniu v rozpore so zákonmi alebo etickými pravidlami. Spolupracujeme iba s osobami, u ktorých neexistuje zdanlivý ani skutočný stret záujmov a finančné prostriedky, ktorými disponujú, pochádzajú z legitímnych zdrojov. Dbáme na bezpečnosť informácií a ochranu dát.

4) Vnímame svoju spoločenskú zodpovednosť voči občanom krajín, krajov, miest, obcí, kde podnikateľsky pôsobíme alebo máme v úmysle pôsobiť.

Usilujeme sa o minimalizáciu negatívnych dopadov našej stavebnej a podnikateľskej činnosti na životné prostredie a dotknuté komunity. Rešpektujeme potreby a záujmy fyzických osôb a právnických osôb mimo Skupiny Metrostav. Ctíme si odkaz predchádzajúcich generácií a správame sa zodpovedne voči generáciám budúcim.

5) Rešpektujeme práva a povinnosti všetkých našich spolupracovníkov. Nepripúšťame žiadne diskriminačné správanie a konanie.

Zaručujeme rovnaké príležitosti ľudom bez ohľadu na pohlavie, farbu pleti, etnickú príslušnosť, rasu, národnosť, náboženstvo či iné odlišné charakteristiky. Nepripúšťame obťažovanie či diskrimináciu. Ústretovo a ohľaduplne sa správame najmä k hendikepovaným, vážne chorým, seniorom a rodinám s deťmi. V súlade so zákonom uznávame práva zamestnancov vytvárať odbory alebo do nich vstupovať.

6) Nepripúšťame možnosť stretu osobných záujmov so záujmami Skupiny Metrostav. Hnuteľný, nehnuteľný majetok a duševné vlastníctvo chránime ako vlastné.

Chránime a starostlivo udržiavame hnuteľný majetok, nehnuteľný majetok, duševné vlastníctvo a obchodné tajomstvo spoločností Skupiny Metrostav. Žiadne pracovné rozhodnutie nesmie byť ovplyvnené individuálnymi, rodinnými či priateľskými záujmami.

7) Nedodržiavanie mravných princípov Skupiny Metrostav netolerujeme.

Ctiť a dodržiavať Etický kódex Skupiny Metrostav je povinnosťou každého pracovníka Skupiny. V prípadoch náznaku porušovania Kódexu upozorňujeme príslušného pracovníka na neprijateľnosť jeho správania. Zároveň informujeme nadriadeného, alebo príslušného riaditeľa alebo riaditeľa útvaru vnútorného auditu Skupiny Metrostav. Odvetné kroky voči komukoľvek, kto upozornil na porušovanie Etického kódexu alebo napomáhal ich odhaliť, sú neprípustné. Týmto postupom predchádzame prípadným škodám, tresne právnym a morálnym postihom voči Skupine Metrostav a všetkým poctivým pracovníkom Skupiny.

Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav Slovakia, člen Metrostav a.s.