Metrostav
Slovakia a.s.
CityPark Ružinov
Vstup pre dodávateľov   Mapa serveru   Metrostav ČR

O spoločnosti

Základné informácieManažérske systémyEnvironmentálna politika
Environmentálna politika

Akciová spoločnosť Metrostav Slovakia je univerzálna stavebná firma, ktorá je schopná realizovať aj tie najnáročnejšie stavebné diela. Všetky stavebné aktivity Metrostav Slovakia a.s. sú vedené tak, aby ich dopad na životné prostredie bol pokiaľ možno čo najmenší a používané sú postupy a technológie šetrné k prírode.

Pre zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie začlenilo vedenie firmy ochranu životného prostredia do integrovaného systému riadenia ako jeho neoddeliteľnú súčasť.

Na základe tohto rozhodnutia, ktoré je v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2005, sa vedenie Metrostav Slovakia a.s. zaväzuje:
  • dodržiavať platné ustanovenia všetkých právnych predpisov a iných požiadaviek t.j. zákonov, vyhlášok a nariadení súvisiacich s ochranou životného prostredia,
  • spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy a orgánmi samospráv, záujmovými skupinami v miestach pôsobenia Metrostav Slovakia a.s. s cieľom plného rešpektovania štátnej a regionálnej environmentálnej politiky,
  • realizovať preventívne a hospodárske opatrenia v oblasti spotreby energie a produkcie odpadov a to predovšetkým zvýšením efektívnosti našich výrobno-technologických procesov,
  • znižovať dopady svojich činností a produktov na životné prostredie neustálym zlepšovaním používaných technológií,
  • spolupracovať s obchodnými partnermi pri posudzovaní zásad trvale udržateľného rozvoja spoločnosti,
  • pravidelne preverovať a zlepšovať systém environmentálneho riadenia spoločnosti v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2005, vrátane stanovenia a preskúmania environmentálnych cieľov a cieľových hodnôt,
  • udržiavať a zlepšovať systém účelnej vnútornej a vonkajšej komunikácie pre riešenie otázok týkajúcich sa životného prostredia,
  • k pochopeniu prijatých cieľov a výsledkov realizácie environmentálnych programov viesť konštruktívny dialóg nielen so zamestnancami firmy, ale aj s ďalšími občanmi a záujmovými skupinami,
  • zavedený systém sústavného vzdelávania zamestnancov rozšíriť o program zameraný k zvýšeniu úrovne starostlivosti o životné prostredie.


Júl 2013 Ing. Miroslav Zobaník, MBA, v. r.
člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav Slovakia, člen Metrostav a.s.