Metrostav
Slovakia a.s.
CityPark Ružinov
Vstup pre dodávateľov   Mapa serveru   Metrostav ČR

O spoločnosti

Základné informácieManažérske systémyPolitika BOZP
Politika BOZP

Pri realizácii svojich podnikateľských aktivít využíva Metrostav Slovakia a.s. skúsenosti svojich zamestnancov. Vychádza pritom z ich angažovanosti, znalosti problematiky a riadiacich schopností v zhode so základným zameraním firmy:

Byť trhovo orientovanou spoločnosťou schopnou v odboroch svojho podnikania konkurovať i na náročných svetových trhoch kvalitou svojich služieb a úrovňou organizácie BOZP.

Základná téza: Politika BOZP bude prezentovaná normou OHSAS 18001:2009

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje:

 • dodržiavať aplikovateľné právne a iné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na nebezpečenstvá BOZP,
 • sústavne/trvale zlepšovať systém manažérstva BOZP,
 • sprístupniť politiku zamestnancom spoločnosti a všetkým zainteresovaným stranám,
 • udržiavať systém manažérstva BOZP a v jeho rámci stanoviť úlohy, zodpovednosti a právomoci tak, aby zodpovednosť za uvedené oblasti bola nedeliteľnou súčasťou celkovej zodpovednosti vedúcich zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia,
 • viesť otvorený dialóg so zamestnancami, úradmi, záujmovými skupinami a verejnosťou a poskytovať im informácie k pochopeniu politiky, prijatých cieľov a výsledkov realizácie programov v oblasti BOZP,
 • zameriavať sa na prevenciu znižovania počtu pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií,
 • poskytovať rámec na určovanie a preskúmanie cieľov BOZP,
 • využívať systém vzdelávania a výcviku svojich zamestnancov k zvyšovaniu ich uvedomenia a vedomostí v oblasti BOZP s dôrazom na prevenciu znižovania rizík,
 • spolupracovať s obchodnými partnermi pri presadzovaní zásad trvale udržateľného rozvoja spoločnosti a ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
 • pravidelne ju preskúmavať, aby sa zabezpečila jej platnosť a vhodnosť v spoločnosti,
 • v rámci marketingu sa zameriavať na požiadavky odberateľov v oblasti BOZP,
 • orientovať sa na moderné trendy technológií pri plánovaní a realizácii svojich zákaziek s dôrazom na bezpečné a zdravie neohrozujúce prostredie a pracovné podmienky zamestnancov,
 • zahrnúť problematiku pracovnej úrazovosti ako kritérium hodnotenia firemnej kultúry a dosiahnuť, aby každý zamestnanec pri výkone svojej práce cítil osobnú zodpovednosť za prevenciu pred vznikom pracovných úrazov alebo iných mimoriadnych udalostí.
Povinnosťou a zodpovednosťou nás všetkých je plniť požiadavky tejto politiky a podieľať sa tak na neustálom zlepšovaní pracovného prostredia a podmienok zamestnancov.

Júl 2013 Ing. Miroslav Zobaník, MBA, v. r.
člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav Slovakia, člen Metrostav a.s.