INTEGROVANÝ
MANAŽÉRSKY
SYSTÉM (IMS)

Spoločnosť Metrostav Slovakia a.s. je držiteľom certifikátov manažérskych systémov QMS, EMS a SMS. V roku 2023 prebehol externý dohľadový audit manažérskych systémov (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018). Po jeho úspešnom absolvovaní boli našej spoločnosti potvrdené nasledovné certifikáty:

  • Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
  • Certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015
  • Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018

Zavedené systémy (QMS, EMS, SMS) preukazujú svoju vhodnosť, patričnú primeranosť a efektívnosť. IMS poskytuje príležitosť k zlepšovaniu funkčnosti chodu celej organizácie a dáva vedeniu spoločnosti možnosť zaviazať sa k jeho trvalému zlepšovaniu.

Úlohou zamestnancov na každej úrovni riadenia je neustále vyžadovať a kontrolovať štandardy/postupy zaužívané v Metrostav Slovakia a.s. od dodávateľov resp. jednotlivých členov týchto dodávateľských organizácií. Ich prejav/správanie je prirodzene spájané s Metrostav Slovakia a.s.

Vďaka fungujúcim systémom QMQ, EMS a SMS spoločnosť Metrostav Slovakia a.s. naďalej deklaruje, že úlohy a zodpovednosť v oblasti kvality, bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia patria medzi jej priority.

Pozrieť certifikát
Pozrieť politiku IMS
metrostav, skupina Metrostav

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia